user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Forord

Likepersonsarbeidet er en viktig del av Lungekreftforeningens arbeid for personer med lungekreft og deres pårørende.

Likepersonsarbeidet i Lungekreftforeningen drives med grunnlag i Lungekreftforeningens vedtekter.

Likepersonsarbeidet skal være frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.

Lungekreftforeningen skiller mellom organisasjonsarbeid og likepersonsarbeid.

Likepersonsarbeidet er kontakt mellom personer og er ikke en del av organisasjonsarbeidet i foreningen.

  

Rettelser og oppdateringer

Retningslinjene for likepersonsarbeidet i Lungekreftforeningen oppdateres ved behov av likepersonskoordinator. Endringene vedtas av hovedstyret.

 

Oslo, 19. desember 2012

 

 

1. Likepersonsarbeidet

Likepersonsarbeid er basert på frivillighet og skal være et supplement til det offentliges ansvar og skal ikke erstatte det offentliges oppgaver.

Hva er en likeperson:

 • En likeperson i Lungekreftforeningen har eller har hatt lungekreft selv eller vært pårørende.
 • Han/hun bruker sine erfaringer for å gi støtte til andre som står i lignende situasjon
 • En likeperson har følelsesmessig bearbeidet egne erfaringer med sykdommen slik at han/hun kan være til stede for andre i samme situasjon.
 • Likepersonen skal være til hjelp for andre i deres egen bearbeidingsprosess.
 • Likepersonen er medlem i Lungekreftforeningen.

 

2. Hvem kan være likeperson?

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson, men det er ikke alle som egner seg.

Kvalitet i Lungekreftforeningens likepersonarbeid sikres ved opplæring og oppfølging av likepersonene. Likeperson som trenger opphold i aktiviteten, skal selv varsle dette så snart som mulig. Likepersoner som ikke har gjennomført aktiviteter på ett år, mister godkjenningen, om ikke likepersonansvarlig etter samtale med vedkommende får godtgjort at inaktiviteten er velbegrunnet og ikke går utover nødvendig kompetanse.

Alle likepersoner skal ha gjennomført likepersonskurs og være godkjent som likeperson av hovedstyret. Han/hun må i tillegg ha underskrevet en taushetserklæring. Se vedlegg 1.

 

3. Rekruttering og godkjenning av likemenn

Egnete personer/medlemmer forespørres om de kan tenke seg å bli likepersoner i Lungekreftforeningen.

Etter samtale med likepersonsansvarlig vil vedkommende bli tilbudt likepersonskurs.

Etter innstilling fra likepersonsansvarlig foretar hovedstyret den formelle godkjenningen av nye likepersoner.

 

4. Kjøreregler for likepersoner i Lungekreftforeningen

 • En likeperson er et medmenneske.
 • En likeperson skal kunne lytte og forstå og er ikke redd for stillhet.
 • En likeperson skal bruke sunn fornuft og egne erfaringer.
 • En likeperson skal vise omsorg.
 • En likeperson skal gi håp, men ikke falske forhåpninger.
 • En likeperson skal gi korrekte opplysninger.
 • En likeperson skal ta utgangspunkt i at vi er likesinnede, likestilte, i samme situasjon.
 • En likeperson skal kunne stille spørsmål så en samtale kommer i gang igjen om den går i stå.
 • En likeperson skal kunne stille spørsmål så brukeren selv finner og forstår svarene.
 • En likeperson skal kunne gi hjelp til å tilpasse seg en ny livssituasjon, mestre livet.
 • En likeperson skal ikke ha store uløste personlige problemer.
 • En likeperson skal ikke gi råd om behandling eller medisinering.
 • En likeperson skal kunne sette grenser for eget likepersonsarbeid.

 

5. Organiseringen av likepersonsarbeidet

Likepersonsarbeidet i Lungekreftforeningen:

 • Telefontjeneste med telefonnummer til den enkelte godkjente likeperson.
 • Felles likepersonstjeneste i samarbeid med andre pasient- og likepersonsorganisasjoner ved Vardesentrene og noen sykehus.
 • Besøkstjeneste i enkelte områder.  
 • Alle godkjente likepersoner oppføres med telefonnummer og ev. e-postadresse på foreningens nettsider og i medlemsbladet Pust.

 

6. Likepersonskonferanse

Likepersonene i Lungekreftforeningen følges opp gjennom en årlig likepersonskonferanse arrangert av likepersonsansvarlig.

 

7. Administrasjon

Lungekreftforeningens hovedstyre er ansvarlig for likepersonstjenesten herunder oppfølging av likepersonene.

Hovedstyret oppnevner en likepersonsansvarlig som skal stå for drift av likepersonstjenesten. Dette innebærer:

 • Møte i hovedstyremøte med talerett når likepersonsarbeidet står på dagsorden.
 • Melde inn saker til behandling.
 • Rapportere jevnlig til styret om likepersonsarbeidet
 • Føre register over likepersonene
 • Holde kontakt med og veilede likepersonene
 • Ha oversikt over aktuelle likepersonskurs og andre aktuelle opplæringstilbud
 • Sørge for at aktuelle likepersoner får tilbud om likepersonskurs.
 • Arrangere årlig likepersonskonferanse
 • Ha oversikt over og på forhånd godkjenne Lungekreftforeningens vakter ved felles likepersonstjenester.
 • Føre statistikk over likepersonssamtaler.
 • Rapportere årlig til hovedstyret.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager