user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

27. mai tok Oslo universitetssykehus i bruk en ny regional løsning for pakkeforløp for kreft. Samtidig melder Helsedirektoratet at alle helseforetakene vil nå målet om at 70 prosent av pasientene skal inkluderes i pakkeforløpet.

Tekst: Kjell Arnestad

Med DIPS Arena skal registreringen av pakkeforløp bli enklere, og OUS er pilotsted for den nye løsningen. Det skal blant annet være mye enklere å registrere koder i et mer intuitivt system.

Den største gevinsten vil være at forløpskoordinatorene vil få bedre tid til kontakt med pasientene nå som registreringen blir mer effektiv. DIPS Arena vil gi en bedre oversikt over milepæler i behandlingen og vise om tidsfristene overholdes.

På eksisterende pakkeforløp for kreft innen lunge-, bryst-, prostata- og endetarmskreft når alle helseregionene målet om at 70 prosent av nye kreftpasienter skal inkluderes i pakkeforløpet. Dette melder Helsedirektoratet 3. mai.  

Pakkeforløp Lungekreft flytskjema  

Hva er pakkeforløp for kreft?

Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Pakkeforløpet starter når et helseforetak mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft.

Pakkeforløpet omfatter:

  • utredning
  • initial behandling

Pakkeforløpet beskriver også:

  • sykdomsspesifikk rehabilitering
  • symptomlindrende behandling/palliasjon
  • støttebehandling
  • sykepleie

De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene blir implementert og fulgt opp.

Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. I tillegg til en konkret medisinskfaglig vurdering av behovet for utredning og behandling, skal det tas hensyn til pasientens ønsker og individuelle situasjon, som for eksempel alder og sårbarhet, eventuell komorbiditet eller komplikasjoner.

Kilde: Helsedirektoratet

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager