user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

pasientirullestol9.10.2015: Lungekreftforeningen viser til oppslag i TV2 nyhetene 08.10.2015 om «immunterapi» for lungekreftpasienter.

Denne behandlingsformen betraktes av spesialister som kanskje det største gjennombruddet i behandlingen av lungekreft den senere tid – ref. bl.a uttalelse av professor Steinar Aamdal. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og mange lever kort tid etter at diagnosen er stilt.

Å få en behandling som kan vesentlig forlenge forventet levetid etter diagnose  –  og med mye mindre bivirkninger enn tradisjonell cellegift-behandling - er svært gledelig og vil bety enormt mye for den det gjelder og vedkommendes pårørende. Dette kan en ikke sette en prislapp på.

Lungekreftforeningen er forundret over at denne godt dokumenterte behandlingen ikke allerede tilbys de lungekreftpasientene som forventes å ha god effekt av den. Vi viser her til «Sammen – mot kreft» Nasjonal kreftstrategi 2013 – 2017  fra Helse- og Omsorgsdepartementet og «Nasjonal handlingsplan for kreft 2015 – 2017» fra Helsedirektoratet. I kreftstrategien står det som nasjonal målsetting under målområde 4 Flere skal overleve og leve lenger med kreft: Kreftpasienter i Norge skal tilbys diagnostikk, utredning, behandling og rehabilitering på høyt internasjonalt nivå.

I den nasjonale handlingsplanen konkretiseres dette med følgende tiltak:

  • Videreutvikle og forbedre Nasjonalt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, slik at kreftpasienter raskest mulig sikres nye og bedre behandling
  • Vurdere hvordan ”lovende” kreftlegemidler kan tilbys norske pasienter i perioden fra markedsføringstillatelse foreligger til legemidlene evt. innarbeides i nasjonale handlingsprogrammer. I dette skal bruk av Fase 4 studier og evt. bruk av særskilt finansiering, vurderes.

Lungekreftforeningen mener at politikerne snarest må igangsette en prosess der en tar sikte på rask implementering av denne behandlingsformen der en også prøver å få til gunstigere prissetting fra legemiddelindustriens side.

I mellomtiden må aktuelle pasienter allerede nå tilbys denne behandlingen gjennom særskilt finansiering i tråd med intensjonene i strategien og handlingsplanen.

  

Rita Slåbakk

Leder, Lungekreftforeningen                                                         

Henrik Aasved

Styremedlem, Lungekreftforeningen        

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager