user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Mange pasienter ønsker å delta i beslutninger om egen helse og sykdom - "Ingen beslutninger om meg, uten meg". For å styrke pasienters mulighet til å være involvert i valg, har Sykehuset Innlandet/Helse Sør-Øst og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring utviklet en informasjonsfilm om å delta i beslutninger - samvalg. Filmen tar utgangspunkt i en konkret pasienthistorie, og forteller både hvorfor og hvordan pasienter og brukere kan delta i beslutninger - samvalg.

Kilde: Sykehuset Innlandet/Helse Sør-Øst

Lenke til filmen på helsefilm.no:
Norsk: http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90218
Engelsk: http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90217

Lenke til filmen på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=6j5dZOPvxhU

Regionsfunksjon kunnskapsstøtte

Helse Sør-Øst ønsker å koordinere og videreutvikle innsatsområdet Kunnskapsutvikling og god praksis, og har opprettet flere delprosjekter for å følge opp arbeidet, lagt til ulike foretak. Sykehuset Innlandet har ansvaret for å følge opp området kunnskapsstøtte. Ansvaret innebærer å understøtte at behandling og omsorg bygger på et oppdatert og pålitelig kunnskapsgrunnlag, integrert med pasienters verdier og preferanser. Handlingsplanen for 2015 fokuserer på samvalg - en prosess der pasient og helsepersonell som står overfor en beslutning, sammen kommer frem til hva som er det beste for pasienten.

Samvalg 

Pasienter og helsepersonell står ofte overfor valg der én beslutning ikke er best for alle. I stedet er det beste alternativet er et spørsmål om en personlig avveining av fordeler og ulemper ved alternativene. Kroniske sykdommer, krefttilstander og en rekke andre sykdommer og skader byr på slike dilemmaer. Det er pasienten som får erfare konsekvensene av beslutningen på kroppen. Derfor bør alle pasienter som ønsker det, ha mulighet til å være involvert i beslutninger. Helsepersonell og pasient må sammen se på hva som er det viktigste for pasienten, og gå gjennom konsekvensene av de ulike behandlingsalternativene. 


Samvalg er forankret i Oppdrags- og bestillerdokumentet til helseforetakene, som fastslår at brukere og pasienter skal involveres både på system- og individnivå. Samvalg blir tema på den nasjonale Pasientsikkerhetskonferansen i september. I foretakene er samvalg på vei inn i strategier for brukermedvirkning. I 2015 er samvalg særlig relevant i pakkeforløpene, der pasienter, samtidig med at forløpstidene skal reduseres, må gis mulighet til å være med og ta beslutninger. Aktiv medbestemmelse og samvalg er også relevant i flere kommende stortingsmeldinger. Retten til å være involvert er lovfestet i Norge, og tydelig presisert og omtalt i Stortingsmelding 10.

Les mer: http://www.dagensmedisin.no/debatt/beslutninger-pa-pasientens-premisser/

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager