user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

I løpet av året som har gått er det kommet mange gode resultater for lungekreftpasienter. Selv om det er noen flere som får lungekreftdiagnosen hvert år, er det flere enn noen gang som får en behandling der målet er å bli frisk. Det er godt nytt og betyr at utredning og behandling er preget av en mer positiv holdning enn tidligere.

Tekst: Åslaug Helland, overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus. Foto: Kreftforeningen

I den siste rapporten fra Kreftregisteret viste tallene at mer enn en tredel av nye lungekreftpasienter blir behandlet med operasjon eller strålebehandling med kurativ intensjon.

I tillegg har vi flere behandlingsmuligheter for de som har lungekreft i kronisk fase; vi kan bruke målrettet behandling, strålebehandling, cellegift og immunterapi. For undergrupper av pasientene er det kommet gode resultater fra kliniske studier. For eksempel for pasienter med mutasjon i BRAF-genet. Dette gjelder kun en liten undergruppe av lungekreftpasientene, men resultater fra en klinisk studie har vist gode resultater med en kombinasjon av to tabletter.

I dag har vi flere medisiner tilgjengelig til behandling av lungekreftpasienter med en EGFR-mutasjon. Disse medikamentene er effektive en stund, men dessverre utvikles såkalt resistens, det vil si at medisinen slutter å virke. Man vet en del om årsaker til denne resistensen, og i ca. 60 % av tilfellene skyldes den at det kommer en ny mutasjon i EGFR-genet, som gjør at tablettene ikke lenger har effekt. Det er nå utviklet en ny medisin med god effekt i denne situasjonen. Denne tabletten heter Tagrisso, og er godkjent i mange land i verden. Den har i store kliniske studier vist effektivitet hos pasienter med denne resistensmutasjonen i EGFR-genet.

Tagrisso har nå vært til vurdering i beslutningsforum, og det er forhandlet om pris med legemiddelfirmaet. Dessverre sier beslutningsforum nei til godkjenning av medikamentet, da utregninger viser at prisen er for høy i forhold til nytten.

Dette er en kjedelig situasjon, da man vet at de pasientene dette gjelder vil kunne ha god nytte av medikamentet. Samtidig er det forståelig at legemiddelfirmaene ikke kan prise medikamentene så høyt de vil, og at man må forsøke å få prisen noe ned. I Norden har vi i løpet av de siste årene hatt tilgang til medikamentet gjennom en klinisk studie, men dessverre er denne nå stengt for videre inklusjon, da vi har inkludert 200 pasienter.

Dessverre har vi vært i liknende situasjon tidligere. Det gikk lang tid fra immunterapi viste gode resultater til det ble godkjent for bruk i Norge. Som pasientforening jobber vi for at medikamenter skal bli godkjent så raskt som mulig. De som gjør disse beslutningene må vite at mange pasienter ikke har tid til å vente på en godkjenning, og legemiddelfirma bør kunne prise medikamentet slik at det er sammenliknbart med de andre medikamentene som er tilgjengelige i dag. Mye av grunnlaget for disse beslutningene tatt i beslutningsforum er i dag unntatt offentligheten, og metodene er omdiskutert. Dette er blant annet diskutert i Dagens Medisin nylig. Dette er noe mange er opptatt av, og som mange av pasientforeningene også er engasjerte i.

Jeg tror 2018 vil by på nye muligheter for lungekreftpasientene. Jeg tror det vil komme resultater på nye medikamenter, og i tillegg vil vi lære mer om hvordan vi skal kombinere de ulike medikamentene og strålebehandling, for best mulig resultat.  Man vet at tidlig diagnose er viktig og debatten om screening for lungekreft pågår flere steder i verden og også i Norge. I tillegg er det også fokus på at pasienter med kreft har nytte av trening, røykeslutt og ernæring. For oss som er opptatt av framskritt innen lungekreftfeltet, er det mye positivt å følge med på! Det vil også kreve at vi er aktive, slik at vi kan bidra til at norske lungekreftpasienter får nytte av det siste nye så raskt som mulig.


Fakta:

Krever åpnere beslutningsprosess

Dagens Medisin har rettet fokus mot Beslutningsforum og debatten rundt åpenhet.

https://goo.gl/VpX5sx

https://goo.gl/vQsZ5d

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager